Jordan Thomas


Gradd: BA (Anrh) Cyfrifeg a Chyllid  

Lleoliad: GE Aviation Wales, Nantgarw 


“Trwy Network75 rwyf wedi datblygu craffter busnes a phrofiad gwych a fydd yn ffurfio sylfeini fy ngyrfa. Fe wnaeth fy mhrofiadau hefyd fy helpu i gyflawni gradd anrhydedd dosbarth cyntaf!” 


Graddiodd Jordan Thomas gyda gradd BA (Anrh) Cyfrifeg a Chyllid Dosbarth Cyntaf ym mis Gorffennaf 2017. Yn ystod ei amser ar gynllun Network75 gosodwyd Jordan gyda GE Aviation Wales yn Nantgarw; ers hynny mae wedi llwyddo i gael gwaith fel Swyddog Trethi gyda Chyllid a Thollau EM (HMRC) yn Llanishen. 

Dechreuodd taith Jordan’s Network75 fel myfyriwr Prifysgol De Cymru yn ymgymryd ag Interniaeth yn GE Aviation. Gan sylweddoli'r potensial oedd gan Jordan, cysylltodd GE â'r cynllun ynghylch y posibilrwydd y byddent yn dod yn gwmni cynnal i Jordan gan ganiatáu iddo ymuno â chynllun Network75 i gwblhau blwyddyn olaf ei radd. Treuliodd Jordan y ddwy flynedd nesaf yn cydbwyso astudio gradd gyda rôl feichus. Trwy weithio i gwmni mor fawreddog tra ar gynllun Network75 cred Jordan ei fod wedi datblygu craffter busnes a phrofiad gwych a fydd yn ffurfio sylfeini ei yrfa; helpodd ei brofiadau hefyd i gyflawni gradd anrhydedd dosbarth cyntaf. 

Fel rhan o'i rôl newydd, mae Jordan wedi'i leoli yn adran Ymgyrchoedd a Phrosiectau Cyllid a Thollau EM ac mae'n delio ag Achosion Tâl Budd-dal Plant Incwm Uchel. Mae prif gyfrifoldebau ei rôl yn cynnwys cynnal gwiriadau cydymffurfio ansawdd a sefydlu ffeithiau, ymgysylltu'n uniongyrchol â chwsmeriaid, codi asesiadau treth amserol a chywir, a gweithio'n gorfforaethol ar draws y busnes i gynyddu perfformiad a chynnyrch Cyllid a Thollau EM. Mae natur y rôl yn golygu ei fod mewn cysylltiad rheolaidd â chwsmeriaid. Mae hyn yn rhoi amrywiaeth iddo wrth i'w ffocws gwaith newid yn wythnosol. 

Cyngor Jordan i ddarpar fyfyrwyr Network75 fyddai bachu ar y cyfle i ymuno â'r cynllun. Mae'n teimlo bod y cyfle i astudio'ch dewis gwrs ynghyd â'r mewnwelediad i amgylchedd busnes go iawn yn amhrisiadwy. Mae ei brofiadau trwy'r cynllun Network75 wedi ei baratoi ar gyfer ei rôl bresennol ar lefel reoli. Mae hefyd yn credu bod ganddo fantais dros raddedigion nad ydynt yn raddedigion Network75 gan fod ei brofiad perthnasol i'r diwydiant yn golygu bod ganddo enghreifftiau bywyd gwaith go iawn i alw arnynt pan oedd angen iddynt ddangos ei gymwyseddau yn ystod y broses ymgeisio a chyfweld ar gyfer Cyllid a Thollau EM. Nid yw Jordan yn credu y byddai wedi sicrhau swydd ar y lefel hon pe na bai wedi bod yn ddigon ffodus i fod yn rhan o gynllun Network75. 

Yn seiliedig ar ei brofiad, hoffai Jordan weld mwy o gwmnïau'n defnyddio'r dalent sydd gan Brifysgol De Cymru i'w gynnig; mae'n credu bod cynllun Network75 yn ffordd wych o ddatblygu gweithwyr cydwybodol mewn modd tebyg i brentisiaeth.