Ben Thompson


Gradd: BSc (Anrh) Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu 

Lleoliad: Grŵp PHS 


"Ers cychwyn yn PHS, rwy wedi gweithio o fewn nifer o timau wahanol ac wedi ymgymryd â sawl rôl. Mae hyn wedi bod yn wych gan fy mod i wedi ennill cymaint o brofiad a gwybodaeth mewn cyfnod byr o amser.”

Mae cwmni cynnal Ben: PHS Group, yn un o’r prif ddarparwyr gwasanaethau gweithle yn y DU. Dros y 50 mlynedd diwethaf, mae PHS wedi caffael ystod o wahanol fusnesau, ac mae bellach yn cynnig dros 250 o gynhyrchion a gwasanaethau i gwmnïau ledled y wlad a thramor. Mae'r cwmni'n cyflogi mwy na 5,000 o weithwyr dros 140 o safleoedd yn y DU ac Ewrop. 


Pam wnaethoch chi ddewis Prifysgol De Cymru a Rhwydwaith 75? 

Pan oeddwn yn y chweched ddosbarth, roeddwn i'n gwybod fy mod eisiau mynd i'r brifysgol i ddatblygu fy addysg. Fe wnes i lawer o ymchwil i wahanol gyrsiau mewn gwahanol brifysgolion gan gynnwys Prifysgol De Cymru. Wrth edrych ar wefan y brifysgol des i ar draws cynllun Network75; roedd y cyfle i astudio’r radd roeddwn i wir eisiau ynghyd ag ennill 5 mlynedd o brofiad gwaith yn apelio ataf yn fawr iawn- benderfynais ar unwaith hon oedd y brifysgol i fi! 


Beth mae eich rôl yn PHS yn ei olygu?  

Ar hyn o bryd rwy'n Ddadansoddwr Busnes Iau; mae hyn yn cynnwys cynhyrchu dogfennau gofynion defnyddwyr manwl ynghyd â phrofi gwahanol ddarnau o feddalwedd i sicrhau eu bod yn gweithio cyn cael eu rhyddhau i weddill y busnes. Ers dechrau yn PHS rwyf wedi gweithio o fewn nifer o wahanol dimau ac wedi cyflawni sawl rôl; mae hyn wedi bod yn wych gan fy mod i wedi ennill cymaint o brofiad a gwybodaeth mewn cyfnod byr o amser. 


A oes gennych unrhyw gyngor i fyfyrwyr sy'n ystyried y cynllun Network75? 

Efallai y bydd y gobaith o astudio am 5 mlynedd yn ymddangos fel amser hir, ond mae'n hedfan heibio o ddifrif. Mae wedi bod yn brofiad pleserus iawn, ac rwy'n edrych ymlaen at y 2 flynedd nesaf ar y cynllun.Bob blwyddyn rydw i wedi darganfod fy mod i'n gwneud rhywbeth mewn gwaith sy'n wirioneddol berthnasol i'r hyn rydw i'n ei astudio yn y brifysgol. Yn ystod fy ail flwyddyn, astudiais fodiwl Rheoli Gwasanaeth TG. Y modiwl hwn yw'r ddealltwriaeth o sut y dylai cwmni weithio gan ddefnyddio safonau ITIL ac ISO. Mae PHS yn sicrhau bod gan bob gweithiwr gymhwyster ITIL ac yn dilyn y safonau ISO mor agos â phosib. Roedd hyn o gymorth mawr pan oeddwn yn ceisio deall cynnwys y modiwl hwn gan fod gen i enghreifftiau ymarferol i gyfeirio atynt. Roeddwn hefyd yn gallu gofyn i'm cydweithwyr am help pan nad oeddwn yn deall rhan benodol ac roedd eu profiad yn amhrisiadwy. Er ei bod yn rhyfedd meddwl bod fy ffrindiau ysgol yn graddio tra bydda I dal yn y brifysgol, fydda I yn graddio mewn sefyllfa llawer well nag y maent. Mae gan bob un ohonyn nhw ddyled myfyrwyr o fwy na £ 30,000, dim profiad gwaith perthnasol, a hefyd nid ydyn nhw wedi llwyddo i ddod o hyd i gyflogaeth lle bydd gen i radd, 5 mlynedd o brofiad gwaith, a dim dyled myfyriwr. Gyda record cyflogadwyedd cynlluniau Network75 yn ogystal â'r arian, yr amser a'r ymdrech y mae PHS wedi'u buddsoddi ynof trwy gydol y 5 mlynedd, mae siawns dda iawn hefyd y byddant yn cynnig cyflogaeth i fi ar ôl raddio.Rwy'n falch iawn fy mod wedi penderfynu gwneud cais am y cynllun. Gan wybod yr hyn yr wyf yn ei wybod ar ôl tair blynedd ar y cynllun a'r profiad a gefais, bydda I dal yn wneud yr un penderfyniad i astudio ym Mhrifysgol De Cymru a chwblhau fy ngradd trwy Network75.