Barratt Homes: Claudia a Holly-Rose

Mae Barratt Homes yn rhan o Barratt Developments Plc, un o’r brîf adeiladwyr tai yn y wlad sydd ag arbenigedd mewn tir, dylunio, adeiladu, gwerthu a marchnata. Mae Barratt Homes wedi gweithio mewn partneriaeth â Network75 ers 2012, gan ddarparu cyfleoedd i fyfyrwyr Marchnata ac Arolygu Meintiau a Rheolaeth Fasnachol. 


Graddiodd Claudia Schiavo o gynllun Network75 yn 2017 ac mae wedi parhau â'i gyrfa gyda'i chwmni cynnal Barratt Homes. Mae Network75 wedi dal i fyny â Claudia i weld sut mae ei gyrfa wedi datblygu ar ôl Network75 a'i rôl fel Mentor i'r myfyriwr Network75 presennol Holly-Rose Jenkins.

"Wow! Ble mae'r blynyddoedd wedi mynd? Yn ôl ym mis Hydref 2012, cefais leoliad Network75 yn llwyddiannus a dechreuais fy ngyrfa gyda Barratt Homes. Ychydig dros 8 mlynedd yn ddiweddarach, ar ôl 5 mlynedd lwyddiannus ar gynllun Network75 a chyrraedd gradd BA (Anrh) Marchnata 2:1, rwy'n dal yn lwcus i fod yn aelod gwerthfawr o dîm yr adran farchnata.

 Ers cael cynnig y cyfle i barhau â'm gyrfa ym mis Mai 2017, mae Lewis (Rheolwr Marchnata) a fi wedi bod yn brysur yn lansio datblygiadau newydd ar draws De Cymru. Oherwydd ein llwyth gwaith cynyddol, fe wnaethom gymryd y cyfle i fyfyriwr Network75 newydd ymuno â'r tîm. Fel un sydd wedi graddio yn Network75, byddaf yn Mentora Holly-Rose drwy gydol ei daith Network75.

 Mae Holly-Rose wedi bod yn gaffaeliad gwych i'r tîm wrth ragori yn y Brifysgol ac mae wedi datblygu ei sgiliau a'i gwybodaeth dros y ddwy flynedd ddiwethaf wrth weithio mewn amgylchedd cyflym. Mae'r cynllun wedi ein galluogi i gyfrannu at ddysgu a datblygu Holly ac ni allwn aros i weld ei chynnydd dros y blynyddoedd nesaf!". 


Holly-Rose Jenkins yw myfyriwr diweddaraf Barratt Homes Network75, sy'n ymuno â'u tîm marchnata yn 2019. Cwblhaodd Holly-Rose ei Lefelau A yn Coleg-y-Cymoedd cyn dewis Network75 fel ffordd o ddilyn ei dyheadau gyrfaol.

"Clywais gyntaf am Network75 gan fy nghariad, sy'n Hyfforddai Arolygu Meintiau a Rheoli Masnachol Network75. Roedd Network75 yn swnio'n rhy dda i fod yn wir! Rwyf wastad eisiau ennill gradd a pharhau â'm haddysg ond roeddwn yn pryderu am orffen y brifysgol heb fawr ddim profiad ymarferol a dyledion myfyrwyr. Cynigiodd y cynllun gyfle i mi brofi'r gorau o'r ddau fyd, ac rwyf mor falch fy mod wedi manteisio ar y cyfle hwn! 

Dewisais astudio'r cwrs BSc (Anrh) Rheoli Marchnata drwy Network75 gan fy mod bob amser wedi bod â diddordeb mewn marchnata ac yn gwybod y gallai hyn fod yn yrfa wych i'w dilyn. Ar ôl llwyddo i basio cyfweliad Network75 PDC, cefais wahoddiadau i gyfweld mewn cwmnïau cynnal ledled De Cymru. Roeddwn yn gyffrous i gyfweld â Barratt Homes gan fy mod ar hyn o bryd yn byw mewn cartref Barratt gyda fy nheulu. Cofiais pa mor hapus oedd fy rhieni gyda'r profiad prynu, a gwyddwn eu bod yn gwmni gwych i weithio iddo. Roeddwn wrth fy modd yn cael cynnig lleoliad gyda nhw, gan wybod y byddai cynllun Network75 yn mynd â'm bywyd i gyfeiriad anhygoel. 

Yn ystod yr 16 mis diwethaf yn Barratt Homes rwyf wedi dysgu cymaint o sgiliau newydd. Gan weithio mewn amgylchedd mor gyflym dri diwrnod yr wythnos gyda'r tîm marchnata, rwy'n ymwneud yn gyson â phrosiectau newydd ac yn mwynhau fy rôl yn fawr. Yr wyf wedi mynychu digwyddiadau hyfforddi yn Llundain a Birmingham, roedd y ddau yn brofiadau buddiol. Cefais gymaint o hyder fel nad oeddwn yn gwybod bod gennyf, a chymaint o wybodaeth hefyd. Mae cyfuno fy lleoliad â phrifysgol ran-amser am ddau ddiwrnod yr wythnos wedi bod yn anhygoel i mi. Mae'n fy ngalluogi i gael cymaint o wybodaeth a chwrdd â phobl newydd wrth rannu fy wythnos yn ddau feddylfryd gwahanol; un ar gyfer prosiectau gwaith ac un ar gyfer aseiniadau prifysgol.

Rwyf mor ddiolchgar o fod yn rhan o gynllun Network75 ac yn gyffrous i weld ble y gall y cyfle hwn fynd â mi. Mae gen i syndrom imposter o hyd weithiau! Byddwn yn argymell cynllun Network75 yn fawr i unrhyw un sydd am elwa o gael gradd heb unrhyw ddyled myfyrwyr wrth ennill 5 mlynedd o brofiad ymarferol yn y maes". Mewnosod: Claudia Schiavo Network75 Graddedig 


Mewnosod: Holly-Rose Jenkins Network75 Hyfforddai Marchnata