Aisha Saeed

"Mae bod yn rhan o'r prosiect hwn tra'n parhau i weithio tuag at ennill gradd israddedig wedi bod yn anhygoel ac ni fyddai'n bosibl pe byddwn wedi dilyn gradd amser llawn".

Mae Aisha Saeed yn fyfyriwr Rhwydwaith75 yn ei thrydedd flwyddyn astudio ym Mhrifysgol De Cymru (PDC) yn astudio BA (Anrh) Busnes a Rheolaeth. Ochr yn ochr â'i gradd, mae'n mynychu lleoliad yn ei chwmni lletyol Monmouthshire Building Society fel Cydymaith Cymorth Busnes yn eu hadran Gweithrediadau, Newid a Gwella Parhaus. Mae ei rôl yn cynnwys arwain, cefnogi a chyflawni prosiectau newid yn ei thîm i helpu i wella effeithlonrwydd prosesau'r Gymdeithas.

Mae Aisha wedi bod yn rhan o brosiect newydd cyffrous ynghylch gweithredu Awtomeiddio Prosesau Robotig yn y cwmni. Mae hyn yn gyfuniad o feddalwedd sydd wedi’I paru gyda ddeallusrwydd artiffisial a dysgu peirianyddol i ymdrin â thasgau cyfaint uchel ac amlroddadwy a oedd yn gofyn i bobl eu cwblhau o'r blaen. Mae technoleg hyn yn cynnwys robotiaid digidol sy'n gallu dynwared y ffordd y byddai pobl yn defnyddio rhaglen neu feddalwedd. Er enghraifft, gallai tasgau gynnwys cyfrifiadau a chadw cofnodion a thrafodion. 

Ar hyn o bryd mae'n gweithio tuag at fod yn ddatblygwr Awtomeiddio Proses roboteg cymwysedig ac mae wedi pasio ei hasesiad cyntaf gydag un o brif ddatblygwyr ‘RPA’ y byd ‘Blue Prism Cloud’. Bydd ei rôl yn ehangu i gynnwys adeiladu a chyflwyno awtomeiddio prosesau presennol ar gyfer y cwmni.


Mae Aisha wedi creu argraff fawr ar Simon Tippett, Rheolwr Newid Busnes, gan ddweud, "Hoffwn ddiolch i Rhwydwaith75 ac yn enwedig Aisha, am y cymorth y maent wedi'i roi i ni yn ystod lleoliad Aisha gyda ni. Mae Aisha yn dod â llawer o sgiliau gwych i'r tîm ac mae ei hagwedd anhygoel at waith yn bleser i'w gweld. Mae Aisha yn hynod o galed, yn glyfar ac mae ganddi'r meddwl dadansoddol perffaith ar gyfer roboteg ac mae hi wedi rhagori yn yr arholiadau robotig ac yn bwysicach fyth wrth adeiladu'r robotiaid sydd bellach yn cyflawni ein prosesau busnes. Mae Aisha wedi chwarae rhan allweddol wrth hyfforddi aelodau eraill o'r tîm a chefnogi'r sefydliad ehangach. Yn aml, mae'n rhaid i mi atgoffa fy hun bod Aisha yn astudio am radd ar yr un pryd â gweithio Monmouthshire Building Society gan ei bod wedi dod yn aelod mor allweddol o'r tîm. Mae cynllun Rhwydwaith75 wedi creu argraff fawr arnaf ac mae gwylio Aisha yn rhagori ym mhopeth y mae'n ei wneud."

Ychwanegodd Aisha, "Rwyf mor ddiolchgar am y cyfle y mae'r cwmni wedi'i roi i mi ac rwy'n hynod gyffrous i fod yn gweithio ar brosiect cŵl iawn ynghyd â'r tîm. Rwyf hefyd wedi mwynhau dysgu sgil newydd sy'n tueddu gyda'r tirlun trawsnewid digidol presennol yn y Diwydiant Gwasanaethau Ariannol. 

Bydd bod yn ddatblygwr RPA cymwysedig yn fy ngalluogi i helpu i gyflawni nodau'r cwmni o ran dod yn Gydfuddiannol modern a hyblyg a gwella'r gwasanaethau a gynigir i'n haelodau. Fy nod yw helpu i leddfu baich prosesau gweinyddol â llaw, a grymuso cydweithwyr i ganolbwyntio ar brosiectau sy'n ychwanegu gwerth.

Mae gallu bod yn rhan o'r prosiect hwn tra'n parhau i weithio tuag at ennill gradd israddedig wedi bod yn anhygoel ac ni fyddai'n bosibl pe byddwn wedi dilyn gradd amser llawn."

Mae Monmouthshire Building Society yn sefydliad ariannol sydd wedi'i leoli yn Ne Cymru sy'n darparu cynilion a chynhyrchion morgais i gwsmeriaid ac maent wedi bod yn rhan o gynllun Rhwydwaith75 ers 2012. Hyd yma maent wedi cefnogi tri o raddedigion Rhwydwaith75 gan gynnwys Emma Smart  a  James Caine ac ar hyn o bryd maent yn cynnal 4 myfyriwr Rhwydwaith75. Dywedodd Louise Hawker, Rheolwr cynllun Rhwydwaith75, y canlynol;

"Rydym wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth â Monmouthshire Building Society ers blynyddoedd lawer. Maent wedi rhoi cyfleoedd gwych i'n myfyrwyr ddysgu yn y swydd ac mae gwylio'r myfyrwyr yn mwynhau'r cyfleoedd hyn wedi bod yn wych. Mae'r prosiect y mae Aisha yn gweithio arno yn enghraifft berffaith o fyfyrwyr Rhwydwaith75 a chwmnïau cynnal yn gweithio gyda'r datblygiadau arloesol a thechnolegau diweddaraf yn y diwydiant, profiad na ellid ei ennill gan radd yn unig".