faqs

Cwestiynau Cyffredin

Ydych chi'n fyfyriwr, cwmni neu riant sy'n chwilio am ragor o wybodaeth? Cliciwch ar y gwymplen berthnasol:

 • Pryd mae ceisiadau'n cau?  Nid oes dyddiad cau diffiniol ond rydym yn hoffi derbyn ceisiadau erbyn mis Mawrth. Gorau po gyntaf y byddwch yn cwblhau'ch cais gan y gellir ei anfon at fwy o gwmnïau.

 • Os wyf wedi gwneud cais am UCAS, a allaf hefyd wneud cais am Network75? Gallwch wneud cais am y ddau gan eu bod yn brosesau ar wahân. Rydym yn annog pob ymgeisydd i gadw eu cais UCAS i redeg ochr yn ochr â Network75 cyhyd ag y bo modd.

 • A oes terfyn oedran ar gyfer Network75? Nid oes terfyn oedran uchaf ar gyfer ceisiadau i Network75. Rhaid i ymgeiswyr fod yn 18 oed ar, neu cyn, 31 Awst blwyddyn mynediad.

 • Sawl diwrnod ydw i'n gweithio i'r cwmni? Mae myfyrwyr yn gweithio i'r cwmni 3 diwrnod yr wythnos yn ystod y tymor ac amser llawn yn ystod y gwyliau. Mae myfyrwyr hefyd yn cael lwfans gwyliau ac absenoldeb astudio ar gyfer adolygu arholiadau.

 • A oes benthyciadau myfyrwyr ar gael i fyfyrwyr rhan amser? Nid yw myfyrwyr Network75 yn derbyn benthyciadau myfyrwyr amser llawn trwy Gyllid Myfyrwyr. Fodd bynnag, ar hyn o bryd mae grant dysgwr rhan amser ar gael. Cyfeiriwch at Wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru am ragor o wybodaeth.

 • A oes llety byw ar gael i fyfyrwyr Network75? Nid yw neuaddau llety prifysgol ar gael i fyfyrwyr sy'n astudio ar y cynllun Network75.

 • Allwch chi ymuno a'r cynllun Network75 ar unrhyw lefel o'ch gradd? Rydym yn derbyn ceisiadau gan fyfyrwyr sydd eisoes wedi astudio rhan o'u gradd yn llawn amser.
 • Pa raddau sydd ar gael ar gynllun Network75? Rydym yn cynnig ystod o raddau ar y cynllun. Ewch i'n tudalen Cyrsiau Gradd i gael mwy o wybodaeth. 

 • A yw graddau Network75 wedi'u hachredu? Mae'r mwyafrif o raddau a gynigir ar Network75 wedi'u hachredu. Gwiriwch dudalennau cyrsiau gradd unigol am ragor o wybodaeth.

 • Sawl wythnos mae'r myfyriwr yn llawn amser / rhan amser yn y cwmni cynnal? Yn ystod y 30 wythnos o dymor, bydd gofyn i'r myfyrwyr fynychu'r cwmnïau cynnal dri diwrnod yr wythnos. Yn ystod y 22 wythnos y tu allan i dymor, bydd gofyn i'r myfyriwr fynychu'r cwmni amser llawn, 5 diwrnod yr wythnos.

 • Pa gefnogaeth y byddaf yn ei derbyn gan Network75? Mae Network75 yn gweithio'n agos gyda chwmnïau i ddatblygu cynlluniau hyfforddi unigol ar gyfer myfyrwyr. Rydym hefyd yn cynnal cyfarfodydd adolygu blynyddol gyda chwmnïau a myfyrwyr.

 • A all gweithiwr presennol yn ein sefydliad ymuno â'r cynllun? Mae'n bosibl i weithiwr presennol ymuno â'r cynllun. Cysylltwch â ni a byddwn yn hapus i drafod ymhellach.

 • Pa gwmnïau ydych chi'n delio â nhw? Mae gennym rwydwaith o dros 400 o gwmnïau o ansawdd ledled De Cymru. Mae cyfleoedd ar gael mewn amrywiaeth eang o ddiwydiannau o fewn cwmnïau o bob maint, o gwmnïau rhyngwladol mawr fel GE Aviation i fentrau bach fel Penfro Consultancy.

 • Pa opsiynau Cyllid Myfyrwyr sydd ar gael i fyfyrwyr Network75?  Nid yw myfyrwyr Network75 yn gymwys i gael benthyciadau myfyrwyr amser llawn. Mae Grant Dysgwyr Rhan-amser ar gael i fyfyrwyr sy'n destun prawf modd. Cyfeiriwch at Wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru am ragor o wybodaeth.

 • Pa gefnogaeth sydd ar gael i fyfyrwyr ar y cynllun? Cefnogir myfyrwyr yn llawn trwy gydol eu gradd 5 mlynedd. Mae gwiriadau cwmni a chyfarfod adolygu blynyddol yn sicrhau bod y myfyriwr yn derbyn yr hyfforddiant a'r profiad perthnasol i lwyddo. Mae gennym hefyd bolisi drws agored yn y swyddfa.

 • A yw myfyrwyr yn sicr o gael swydd ar ôl 5 mlynedd?  Ar hyn o bryd mae gennym gyfradd cyflogadwyedd 100%. Mae myfyrwyr Network75 yn gyflogadwy iawn ar ôl graddio.

Ble alla i ddod o hyd i ragor o wybodaeth?

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â swyddfa Network75 ar 01443 482 203 neu e-bostiwch [email protected].