Rhys Howells landscape

Am y Cynllun

Pam Rhwydwaith75?

Mae graddedigion Rhwydwaith75 yn rhagolwg deniadol i gyflogwyr gan fod ganddynt y sgiliau, profiad a'r cymwysterau y mae diwydiant yn galw amdanynt.  

Mae Rhwydwaith75 yn falch o ystadegyn cyflogadwyedd 100% lle mae pob myfyriwr graddedig ers 2000 wedi cael cynnig cyflogaeth ar lefel graddedig neu uwch. 

Mae myfyrwyr yn rhoi eu gwybodaeth ar waith gan ennill gwybodaeth ymarferol yn ogystal â damcaniaethol.

Mae gan fyfyrwyr gytundeb hyfforddiant gyda'r brifysgol ac maent yn ymgymryd â lleoliad seiliedig ar waith mewn cwmni cynnal lleol.

Yn ystod y tymor, mae myfyrwyr yn mynychu eu lleoliad 3 diwrnod yr wythnos ac yn mynychu'r brifysgol i astudio 2 ddiwrnod yr wythnos. Yn ystod y gwyliau mae myfyrwyr yn mynychu eu lleoliad 5 diwrnod yr wythnos. 

Derbyn isafswm o fwrsariaeth ddi-dreth o £6500 sy’n cynyddu £1000 bob blwyddyn academaidd.

Ar y cyd â Phrifysgol De Cymru, mae pob myfyriwr yn elwa ar rai o'r graddau gorau sydd ar gael, cyfleusterau dysgu o'r radd flaenaf, ac addysgu rhagorol.

Mae ffioedd dysgu pob myfyriwr Rhwydwaith75 yn cael eu talu’n llawn! 

Gall myfyrwyr ar y cynllun ddewis graddio heb unrhyw ddyled myfyrwyr.

Mae gennym gysylltiad uniongyrchol gyda dros 400 o gwmnïau o ansawdd i geisio lleoli ein myfyrwyr.

Amrywiaeth a chwmnïau gwahanol feintiau a diwydiannau yn rhoi’r cyfleoedd gorau posib i bob myfyriwr dyfu a datblygu.

Asesir pob cwmni i sicrhau eu bod yn gallu darparu lleoliadau o’r ansawdd gorau i fyfyrwyr i helpu datblygiad personol a busnes.

Rydym yn gweithio’n agos gyda chwmnïau cynnal i sefydlu cynlluniau hyfforddi a datblygu unigol, wedi’u teilwra i anghenion myfyrwyr unigol.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn Rhwydwaith75?

Llenwch y ffurflen isod a byddwn yn cysylltu â chi gyda mwy o wybodaeth. Cliciwch o fewn y ffurflen i ateb yn Gymraeg. 

Rydym yn cymryd eich preifatrwydd o ddifrif a byddwn ond yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol i weinyddu eich cyfrif ac i roi gwybodaeth i chi am y cynhyrchion a'r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt gennym ni. Ni fydd eich gwybodaeth yn cael ei rhannu na'i hanfon at unrhyw drydydd parti. 

Gallwch ddarllen mwy am ein polisi preifatrwydd yma: https://professionalacademy.southwales.ac.uk/croeso/polisi-preifatrwydd/ 

"Diolch i gynllun Rhwydwaith75 mae gen i radd, 5 mlynedd o brofiad gwaith, dim dyled myfyrwyr, a  cyflogaeth amser llawn gyda fy nghwmni cynnal i barhau fy ngyrfa"

Claudia Schiavo, BA (Hons) Marketing, Barratt Homes